Επικαιροποίηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητών στίβου

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 122310/21-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αναφέρεται στις νέες διατάξεις περί προπονητών και με βάση το νέο νόμο 4908/2022 (ΦΕΚ 52/Α/11.3.2022), σας ενημερώνουμε ότι:

α) Όλοι οι προπονητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α, οφείλουν να επικαιροποιούν:

I. το αντίγραφο ποινικού μητρώου και

II. τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Ο προπονητής, ο οποίος δεν προχωρήσει στην παραπάνω διαδικασία επικαιροποίησης, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών και επανεγγράφεται υποβάλλοντας το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή.

Οι προπονητές για τους οποίους έχουν παρέλθει ήδη πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31/12/2022.

Θέλοντας λοιπόν να διευκολύνουμε τη διαδικασία που απαιτείται, αναφέρουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προπονητές:

  1. Στη συνημμένη αλφαβητική λίστα των προπονητών στίβου αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της άδειας του κάθε προπονητή, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιβεβαιώσει πότε λήγει η άδειά του.
  2. Σε περίπτωση λήξης της άδειας την 31/12/2022, στο παρακάτω link αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά, καθώς υπάρχει και η σχετική παραπομπή για την είσοδο στην πλατφόρμα. https://eservices.gga.gov.gr/case/aitisi-epikairopoiisis-adeias-proponiton/description/

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

· Ιατρική γνωμάτευση: α) παθολόγου, β) ακτινολόγου γ) ψυχιάτρου από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς

· Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

· Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

  1. Όταν ο ενδιαφερόμενος έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κάνει σύνδεση στο παραπάνω link και εισέρχεται στην πλατφόρμα κατάθεσης με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet.
  2. Οι προπονητές που δεν έχουν Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επιθυμούν να την εκδώσουν θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο: https://eservices.gga.gov.gr/cases/aitiseis-proponiton/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αιτούντες για πρώτη φορά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πρέπει να έχουν μεταξύ άλλων και πιστοποίηση γνώσεων Πρώτων Βοηθειών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Παράβολο των 147 € (ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo)

Φωτοαντίγραφο πτυχίου – διπλώματος

Φωτοαντίγραφο διπλώματος ειδικότητας

Γνωμάτευση: α) Παθολόγου, β) Ψυχιάτρου, γ) Ακτινολόγου

Πιστοποιητικό Α’ Βοηθειών

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υφυπουργείου Αθλητισμού 607797/14.12.2021, διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4809/2021, οι προπονητές διακρίνονται σε επίπεδα Α’, Β’ και Γ’, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους (βλ. παρ. 1 του άρθρου 31Α) και απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους (βλ. παρ. 2 του εν λόγω άρθρου).

ΙΙ. Ως προς τα επίπεδα προπονητών : Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 31Α, οι προπονητές με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης εντάσσονται στα επίπεδα Α, Β και Γ ως εξής:

  1. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, καθώς και ισότιμων – αντίστοιχων ή επαγγελματικά ισοδύναμων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής:
  • Με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα εντάσσονται στο Α’ επίπεδο,
  • Με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα εντάσσονται στο Β’ επίπεδο,
  • Ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία, εντάσσονται στο Β’ επίπεδο [βλ. υποπερ. α) της περ. Β. της παρ. 1 του άρθρου 31Α, όπως η υποπερ. αυτή τροποποιήθηκε με άρθρο 63 του ν. 4818/2021

Κατεβάστε την εφαρμογή