ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ 2024

Ο ΣΕΓΑΣ θα διεξάγει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για τη μίσθωση προσωρινών μεταλλικών κατασκευών στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας και στο Μαραθώνιο Αθήνας το 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως τη Δευτέρα 5/2/2024 και ώρα 12.00 στο Γρ. Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137, Ν.Σμύρνη, 2ος όροφος, κ.κ Κασιώλας, Μακρίδης, τηλ. 211-1877749-50). Στα επισυναπτόμενο αρχεία περιγράφονται αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία και οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

Προσφορά στον διαγωνισμό για τη μίσθωση προσωρινών μεταλλικών κατασκευών στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας και στο Μαραθώνιο Αθήνας το 2024

Διαγωνιζόμενος: ……………. (ονοματεπώνυμο/ πλήρης επωνυμία νομικού προσώπου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο,  email).

Εκπρόσωπος Διαγωνιζόμενου: ………………….. (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ.).

Αποδέκτης: ΣΕΓΑΣ.

Σημείωση: Να ανοιχθεί μόνο από την Επιτροπή  Προμηθειών ΣΕΓΑΣ.

 Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους:

·         Δικαιολογητικά συμμετοχής (Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.000 Ευρώ η οποία να ισχύει τουλάχιστον έως 31/12/2024, Καταστατικό της Εταιρείας και Πιστοποιητικό Νόμιμης Εκπροσώπησης)

·         Τεχνική Προσφορά (Περιγραφή της Εταιρείας και περιγραφή της εμπειρίας της στο αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας)

·         Οικονομική προσφορά (Τιμή ανά είδος προ και με ΦΠΑ για την κάθε διοργάνωση καθώς και συνολική τιμή προ και με ΦΠΑ)   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παραπάνω).

Προσωρινές μεταλλικές κατασκευές

Προδιαγραφές μεταλλικών κατασκευών

Κατεβάστε την εφαρμογή