Ανοιχτοί διαγωνισμοί για αεροπορικά εισιτήρια και εγκατάσταση και απεγκατάσταση του δαπέδου στο ΣΕΦ

Ο ΣΕΓΑΣ θα διεξάγει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εξωτερικού για αποστολές των Εθνικών Ομάδων Στίβου το 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 15/12/2023 και ώρα 13.00 στο Γρ. Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη, 2ος όροφος, κ.κ Κασιώλας, Μακρίδης, τηλ. 211-1877749-50). Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιγράφονται αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία και οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
Προσφορά στον διαγωνισμό για αεροπορικά εισιτήρια αποστολών των Εθνικών Ομάδων Στίβου το 2024.

Διαγωνιζόμενος: ……………. (ονοματεπώνυμο/ πλήρης επωνυμία νομικού προσώπου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email).

Εκπρόσωπος Διαγωνιζόμενου: ………………….. (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ.).

Αποδέκτης: ΣΕΓΑΣ.

Σημείωση: Να ανοιχθεί μόνο από την Επιτροπή Προμηθειών ΣΕΓΑΣ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους:

· Δικαιολογητικά συμμετοχής (Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.000 Ευρώ η οποία να ισχύει τουλάχιστον έως 31/12/2024, Καταστατικό της Εταιρείας και Πιστοποιητικό Νόμιμης Εκπροσώπησης)

· Τεχνική Προσφορά (Περιγραφή της Εταιρείας και περιγραφή της εμπειρίας της στο αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας)

· Οικονομική προσφορά (Τιμή ανά εισιτήριο για τον κάθε προορισμό)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παραπάνω).

Ανοιχτός διαγωνισμός για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του δαπέδου αγωνισμάτων στίβου στο ΣΕΦ για τη διεξαγωγή των αγώνων κλειστού του 2024

Ο ΣΕΓΑΣ θα διεξάγει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του δαπέδου αγωνισμάτων στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη διεξαγωγή των αγώνων του κλειστού Στίβου το 2024 (Φεβρουάριος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 15/12/2023 και ώρα 13.00 στο Γρ. Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137, Ν.Σμύρνη, 2ος όροφος, κ.κ Κασιώλας, Μακρίδης, τηλ. 211-1877749-50). Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα (ημέρες, ώρες& αριθμός ατόμων) που στάλθηκε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όσον αφορά στην απασχόληση του συνεργείου.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να συνυπολογιστεί η απαιτούμενη χρήση κλαρκ μαζί με τον χειριστή του ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση αν διεξαχθεί τόσο η Ημερίδα Κλειστού στίβου όσο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (ακριβώς το πρόγραμμα στο επισυναπτόμενο αρχείο), καθώς και τιμή για την περίπτωση που διεξαχθεί μόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (έναρξη εργασιών από 12/2/2024 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο).

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
Προσφορά στον διαγωνισμό για εγκατάσταση & απεγκατάσταση δαπέδου αγωνισμάτων στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Διαγωνιζόμενος: ……………. (ονοματεπώνυμο/ πλήρης επωνυμία νομικού προσώπου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email).
Εκπρόσωπος Διαγωνιζόμενου: ………………….. (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ.).
Αποδέκτης: ΣΕΓΑΣ.
Σημείωση: Να ανοιχθεί μόνο από την Επιτροπή Προμηθειών ΣΕΓΑΣ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους:
· Δικαιολογητικά συμμετοχής (Καταστατικό της Εταιρείας και Πιστοποιητικό Νόμιμης Εκπροσώπησης)
· Τεχνική Προσφορά (Περιγραφή της Εταιρείας και περιγραφή της εμπειρίας της στο αντικείμενο που δραστηριοποιείται)
· Οικονομική προσφορά (Συνολική Τιμή προ και με ΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παραπάνω).

Κατεβάστε την εφαρμογή