Εγκύκλιος οδηγιών ενόψει Γενικής Συνέλευσης

Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ, που θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 10:00 – σε περίπτωση μη απαρτίας το Σάββατο 14 Μαρτίου την ίδια ώρα-, η ομοσπονδία διευκρινίζει στα σωματεία τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας που έχουν σχέση με την εκπροσώπηση των Σωματείων στη Γενική Συνέλευση και το δικαίωμα ψήφου.

Αναλυτικά:

1. Το δικαίωμα Ψήφου για τις Γενικές Συνελεύσεις καθορίζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου (8) του Καταστατικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και συγκεκριμένα της παραγράφου (5) εδάφια (α), (β), (γ), (δ).

Επίσης, έχουν δικαίωμα Ψήφου και όσα Σωματεία στις 12.03.2020, έχουν συμπληρώσει δώδεκα μήνες από την εγγραφή τους στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και επιπλέον είχαν έως τις 31/12/2019 τις προβλεπόμενες από τα Καταστατικό του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προϋποθέσεις σε ότι αφορά την συμμετοχή Αθλητών σε επίσημους Αγώνες κ.λπ.

2. Οι αντιπρόσωποι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου και πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο (8), παρ.(2), εδ. (α), «κατά τον χρόνο του ορισμού τους να είναι μέλη του Σωματείου και μόνιμοι κάτοικοι της γεωγραφικής περιοχής , που είναι στη χωρική αρμοδιότητα της Ε.Α.Σ. ή ΤΕ ΣΕΓΑΣ στην οποία ανήκει το Σωματείο τους, τουλάχιστον τα τρία (3) τελευταία χρόνια ή ν’ ασκούν σ’ αυτήν τα εκλογικά τους δικαιώματα. Ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και πρέπει κατά τον χρόνο του ορισμού τους να έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου τους».

3. Τα Σωματεία Μέλη εκπροσωπούνται από τους ορισμένους μέχρι σήμερα Αντιπροσώπους για τις Γενικές Συνελεύσεις του ΣΕΓΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο (8) παρ.(6) εδ.(α), έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει και γνωστοποιήσει στον ΣΕΓΑΣ τους αντιπροσώπους Τακτικό και Αναπληρωματικό, το αργότερο μέχρι και την 21η .02. 2020 ημέρα Παρασκευή, άλλως οι Αντιπρόσωποι παραμένουν οι ίδιοι.

Εξυπακούεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, ότι την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα πρέπει το έγγραφο του Σωματείου να έχει πρωτοκολληθεί στον ΣΕΓΑΣ. (έως ώρα: 15:00).

4. Η εκπροσώπηση και η αλλαγή αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο (8) παρ. (6) εδ. (β) αποδεικνύεται με πρωτότυπο έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Σωματείου, που θα έχει υποχρεωτικά υπογραφή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα καθώς και την σφραγίδα του Σωματείου αποκλειομένου του FΑΧ ή ΤΕLΕΧ ή ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ και E MAIL.

Τέλος κάθε αλλαγή Αντιπροσώπου, Τακτικού ή Αναπληρωματικού, πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Σωματείου, ότι οι νέοι Αντιπρόσωποι έχουν όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου (8,) παρ. (2), εδ. (α), περιλαμβανομένου του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει το Καταστατικό του κάθε Σωματείου.

5. Εφιστάται επίσης η προσοχή στα Σωματεία – Μέλη του ΣΕΓΑΣ, όπως οι ορισμένοι ή οριζόμενοι από αυτά Αντιπρόσωποι, έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 2725/99 στο άρθρο (3) και το Καταστατικό του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στο άρθρο οκτώ (8), παρ. δύο (2), εδ. (β) και δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές τους διατάξεις ή τα κωλύματα.

6. Προσοχή: Σύμφωνα με το άρθρο (8) παρ. (3) του Καταστατικού κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα Σωματείο και σε περίπτωση που έχει ορισθεί να εκπροσωπεί δύο Σωματεία, πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή του μέχρι την 21η .02. 2020 προς τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. να διευκρινίσει αν αποδέχεται ή μη τον νέο διορισμό του. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν υποβληθεί η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την νεώτερη εκπροσώπηση.

Κατεβάστε την εφαρμογή