Διακήρυξη για ηλεκτρονική χρονομέτρηση Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου Αθήνας

Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης των αγώνων Αυθεντικού Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου Αθήνας

για το 2020 προβαίνει ο ΣΕΓΑΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/2/2020 και ώρα 10.30 π.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.

Η πλήρης Διακήρυξη δημοσιεύεται στο αρχικό μενού (Ομοσπονδία-Διαγωνισμοί-Προμήθειες) ή πατήστε Ε Δ Ω

Κατεβάστε την εφαρμογή