Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΓΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με την υπ’ αρ. 07/29 Ιανουαρίου 2024 ομόφωνη απόφασή του, καλεί τα Σωματεία – μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και με ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ., με τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (ιδ. άρθρο 24) όπως ισχύει και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ (άρθρο 7 & επόμενα).
Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται η πόλη της Αθήνας.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Εκλογή τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. α) Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.
    β) Οικονομικός και Ταμειακός Απολογισμός εσόδων – εξόδων- από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023. Ειδικός απολογισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και ειδικός απολογισμός Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
    γ) Έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
    δ) Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού και απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
  3. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
  4. Έγκριση Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για την εναρμόνισή τους στις αντίστοιχες τροποποιήσεις του νομοκανονιστικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επομένη, 31 Μαρτίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Κατεβάστε την εφαρμογή