Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια αριθμών αγώνων του ΣΕΓΑΣ για το 2024

Ο ΣΕΓΑΣ θα διεξάγει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια αριθμών αθλητών και δρομέων σε αγώνες που θα διοργανώσει το 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 5/1/2024 και ώρα 13.00 στο Γρ. Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137, Ν.Σμύρνη, 2ος όροφος, κ.κ Κασιώλας, Μακρίδης, τηλ. 211-1877749-50). Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιγράφονται αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία και οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

Προσφορά στον διαγωνισμό για αριθμούς συμμετοχής σε αγώνες του ΣΕΓΑΣ το 2024
Διαγωνιζόμενος: ……………. (ονοματεπώνυμο/ πλήρης επωνυμία νομικού προσώπου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email).

Εκπρόσωπος Διαγωνιζόμενου: ………………….. (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ.).
Αποδέκτης: ΣΕΓΑΣ.
Σημείωση: Να ανοιχθεί μόνο από την Επιτροπή Προμηθειών ΣΕΓΑΣ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους:

· Δικαιολογητικά συμμετοχής (Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.000 Ευρώ η οποία να ισχύει τουλάχιστον έως 31/12/2024, Καταστατικό της Εταιρείας και Πιστοποιητικό Νόμιμης Εκπροσώπησης)
· Τεχνική Προσφορά (Περιγραφή της Εταιρείας και περιγραφή της εμπειρίας της στο αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας)
· Οικονομική προσφορά (Τιμή ανά εισιτήριο για τον κάθε προορισμό)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παραπάνω).

2.ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΤΟ 2024

Ο ΣΕΓΑΣ θα διεξάγει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια μεταλλίων για αγώνες που θα διοργανώσει το 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 5/1/2024 και ώρα 13.00 στο Γρ. Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137, Ν.Σμύρνη, 2ος όροφος, κ.κ Κασιώλας, Μακρίδης, τηλ. 211-1877749-50). Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιγράφονται αναλυτικά τα απαραίτητα στοιχεία και προϋποθέσεις.

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

Προσφορά στον διαγωνισμό για προμήθεια μεταλλίων για αγώνες ΣΕΓΑΣ το 2024.

Διαγωνιζόμενος: ……………. (ονοματεπώνυμο/ πλήρης επωνυμία νομικού προσώπου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email).

Εκπρόσωπος Διαγωνιζόμενου: ………………….. (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ.).

Αποδέκτης: ΣΕΓΑΣ.

Σημείωση: Να ανοιχθεί μόνο από την Επιτροπή Προμηθειών ΣΕΓΑΣ.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους:
· Δικαιολογητικά συμμετοχής (Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.000 Ευρώ η οποία να ισχύει τουλάχιστον έως 31/12/2024, Καταστατικό της Εταιρείας και Πιστοποιητικό Νόμιμης Εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα πλευρά είναι ατομική επιχείρηση, θα πρέπει να προσκομίσει την έναρξη επιτηδεύματος).
· Τεχνική Προσφορά (Περιγραφή της Εταιρείας και περιγραφή της εμπειρίας της στο αντικείμενο που δραστηριοποιείται)
· Οικονομική προσφορά (Συνολική Τιμή προ και με ΦΠΑ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών ΣΕΓΑΣ (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παραπάνω).

Προδιαγραφές μεταλλίων

Αριθμός συμμετοχής

Κατεβάστε την εφαρμογή