Διαγωνισμός προμήθειας μεταλλίων

 

Ο ΣΕΓΑΣ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια μεταλλίων των αγώνων που θα διοργανώσει κατά το έτος 2019 και συγκεκριμένα για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και  τους αγώνες RUN GREECE.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ενώ επίσης δημοσιεύεται στο κυρίως μενού της ιστοσελίδας του ΣΕΓΑΣ (Ομοσπονδία-Διαγωνισμοί). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης από επαχθή αίτια ανέρχεται στο ποσό των 68.000 € πλέον ΦΠΑ.Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/12/2018.και ώρα 10.30 π.μ και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 11.00 π.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 500 Ευρώ.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 29/11/2018 και η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) την ίδια ημερομηνία.

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Κατεβάστε την εφαρμογή