Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για τις αλλαγές στο καταστατικό

Ο ΣΕΓΑΣ ανακοινώνει την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για τις αλλαγές στο καταστατικό, οι οποίες έχουν αποσταλεί σε όλα τα σωματεία της δύναμης του ΣΕΓΑΣ στις 9 Μαρτίου 2018 και θα τεθούν στη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας, το Σάββατο (24/3).

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

——————————————————————————————————–

 

ΑΡΘΡΟ 3

Τροποποίηση:

 • της παραγράφου  (2) εδ. (στ).- προστίθεται εδ. (ζ)
 • της παραγράφου (4) εδ. (α) (β) και (γ). 

 

Α.Παράγραφος (2) εδ. (στ). και (ζ)

 

Είχε ως εξής:

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Δ.Σ. του, ότι έχει (20) τουλάχιστον Αθλητές σεοποιοδήποτε κλάδο Αθλημάτων (Στίβος,  κ.λ.π.) του άρθρου 1 του παρόντος, όπως και ονομαστική κατάσταση των Αθλητών, κατά κλάδο άθλησης, μαζί και τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίων Αθλητικής ιδιότητάς τους, καθώς και δήλωση του Αθλητή (ή του κηδεμόνα) ότι δέχεται να υπόκειται σε ελέγχους αντιντόπινγκ εντός ή εκτός Αγώνων σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες αντιντόπινγκ.

Η παράγραφος  (2) εδ. (στ) τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

στ΄. «Υπεύθυνη Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ότι έχει είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές, ηλικίας από έξι (6) μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών, σε οποιοδήποτε άθλημα ή αγώνισμα του άρθρου 1 του παρόντος, όπως και ονομαστική κατάσταση των αθλητών αυτών μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και δήλωση του αθλητή (ή του ασκούντος την γονική μέριμνα) ότι δέχεται να υπόκειται σε ελέγχους αντιντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων, σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε κανόνες αντιντόπινγκ.»

ζ. Οι αιτήσεις εγγραφής Σωματείων στο Μητρώο Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., υποβάλλονται από 01/09 έως και 31/12 εκάστου έτους.

Επεξήγηση:

Στο εδάφιο (στ):Προεκτείνουμε προς τα κάτω το αρχικό ηλικιακό όριο για την εγγραφή νέων παιδιών στ Σωματεία, πρώτον για να προσελκύσουμε στα Σωματεία μας τα παιδιά από πιο μικρές ηλικίες και δεύτερον για να έχουν τα παιδιά των Ακαδημιών την Αθλητική Ιδιότητα, προς αποφυγήν φορολογικών  εμπλοκών, από καταβολή συνδρομών κ.λπ.

Επίσης προβλέπουμε να μην μπορεί να γίνει ένα Σωματείο Μέλος του ΣΕΓΑΣ, έχοντας στη δύναμή του Βετεράνους αθλητές. Δεν είναι μέσα στους σκοπούς του ΣΕΓΑΣ η εγγραφή ως αθλούμενων Μελών Σωματείων, αθλητών άνω των 35 ετών.

Στο εδάφιο (ζ): η προσθήκη αυτή έχει σαν στόχο τα Νέα Σωματεία να δραστηριοποιούνται πριν αρχίσει η επίσημη αγωνιστική χρονιά, και όχι στο μέσον της κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στα νέα Σωματεία να συμμετέχουν ενεργά σε ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο, αμέσως μετά την εγγραφή τους στα Μητρώα του ΣΕΓΑΣ. Έτσι θα συμβαδίζει η ημερολογιακή «ηλικία» του Σωματείου με την αγωνιστική και θα αποκτά γρηγορότερα το δικαίωμα ψήφου, στις πλείστες των περιπτώσεων.

Β. Παράγραφος (4)  εδ. (α) (β) και (γ).

Είχε ως εξής:

4.  α)   Το Σωματείο εγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  

           Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και από της εγγραφής του δικαιούται να μετέχει στις   

           δραστηριότητες του Σ.Ε.Γ.ΑΣ.    και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού με

           δικαίωμα λόγου.

Δικαίωμα Ψήφου αποκτά αυτοδικαίως μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου από της εγγραφής του και το ασκεί υπό τους όρους των εδαφίων β’ και γ’ της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου οκτώ (8) του παρόντος.

     β)  Κάθε  τροποποίηση του  Καταστατικού ενός Σωματείου ή της σύνθεσης

          της Διοίκησής  του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα  

          τριάντα (30) ημερών στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

    γ)    Σωματείο της δυνάμεως του ΣΕΓΑΣ που δηλώνει αναστολή της

          δραστηριότητός του στερείται αυτομάτως του δικαιώματος ψήφου στις

          Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται μετά την υποβολή της δήλωσης   

          αυτής. Το δικαίωμα ψήφου ανακτάται μετά την επαναδραστηριοποίηση

          του Σωματείου υπό τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού του  

          ΣΕΓΑΣ.

Η παράγραφος  (4)  εδ. (α) (β)  και (γ) τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

4. α) Το Σωματείο εγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

        Σ.Ε.Γ.ΑΣ. και   από  της   εγγραφής του  δικαιούται   να   μετέχει  στις

        δραστηριότητες  του  Σ.Ε.Γ.ΑΣ. και στις Γενικές  Συνελεύσεις  αυτού με

        δικαίωμα λόγου.

         β) Δικαίωμα ψήφου αποκτά αυτοδικαίως μετά την παρέλευση                 

             δωδεκάμηνου από της εγγραφής του και το ασκεί υπό τους όρους των  

             εδαφίων (β)΄ και (γ)΄ της παραγράφου (5) του άρθρου οκτώ (8) του

             παρόντος Καταστατικού.

 

γ) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ενός Σωματείου ή της σύνθεσης

    της Διοίκησής του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό

    διάστημα τριάντα (30) ημερών στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

δ)Σωματείο της   δυνάμεως του   ΣΕΓΑΣ που   δηλώνει   αναστολή της

     δραστηριότητόςτου στερείται αυτομάτως του   δικαιώματος ψήφου

     στις Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται μετά την υποβολή της

     δήλωσης αυτής.    Το δικαίωμα   ψήφου    ανακτάται    μετά    την

     επαναδραστηριοποίηση του Σωματείου υπό τους όρους του Νόμου

     και του Καταστατικού του ΣΕΓΑΣ.

Επεξήγηση:

Στο υπάρχον είναι στην παράγραφο 4, στην οποία γίνεται αναρίθμηση λόγω λάθους και γίνεται πέντε (5). Επίσης τα τρία εδάφια (α,β,γ) γίνονται τέσσερα. (α,β,γ,δ), λόγω διαχωρισμού των κειμένων της προηγούμενης παραγράφου α σε α,β).

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

Α. Τροποποιείται η παράγραφος (2).

Είχε ως εξής:

 1. Το Σωματείο διαγράφεται για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α)       Αν στερήθηκε της Δικαστικής αναγνώρισης ως Σωματείο.

β)       Αν δηλώσει γραπτά προς τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ότι αποχωρεί.

γ)        Αν για τρία (3) συνεχή χρόνια δεν είχε δικαίωμα Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και ταυτόχρονα δεν είχε συμμετοχή σε βαθμολογία Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Η παράγραφος (2) τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

 1. Το Σωματείο διαγράφεται για τους παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α)       Αν στερήθηκε της Δικαστικής αναγνώρισης ως Σωματείο.

β)       Αν δηλώσει γραπτά προς τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ότι αποχωρεί.

γ)        Αν για τρία (3) συνεχή χρόνια δεν είχε δικαίωμα Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Η διαγραφή συντελείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ.

 

Επεξήγηση:

α) Η αλλαγή των προϋποθέσεων του δικαιώματος ψήφου κάνει περιττή την προϋπόθεση του ενός βαθμού σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εάν δηλαδή ένα Σωματείο πρέπει να έχει δέκα (10) Αθλητές – τριες με συμμετοχή σε δύο αγώνες, στα Διασυλλογικά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα, δεν είναι απαραίτητο να πάρεις οπωσδήποτε και βαθμό σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

β) Η διαπιστωτική πράξη είναι τυπική, αλλά απαραίτητη ως πρόβλεψη.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΓΑΣ

Τροποποίηση: παραγράφου (1) εδ.(α), παραγράφου (4) εδ.(β), παραγράφου (8) εδ.(β).

Α. Παράγραφος (1) εδ. (α).

Είχε ως εξής:

 1. α)Η Γενική Συνέλευση  είναι το ανώτατο  όργανο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και έχει το δικαίωμα να   αποφασίζει   για   θέματα   που   αφορούν   τον   Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,  να    τροποποιεί το  Καταστατικό,   να    εκλέγει    τα    Όργανα   του    Σ.Ε.Γ.Α.Σ,   να  καταρτίζει   τους   προβλεπόμενους από τον Νόμο Κανονισμούς,   να  εγκρίνει   τον  Διοικητικό  και   Οικονομικό απολογισμό   της   Ομοσπονδίας    και   να   απαλλάσσει    την   διοίκηση    από κάθε     ευθύνη,   να   ελέγχει   το   Διοικητικό  Συμβούλιο.  Η  καταψήφιση του Διοικητικού   ή    Οικονομικού    απολογισμού    συνεπάγεται   υποχρέωση  του Δ.Σ.   να    συγκαλέσει   και      να   διεξαγάγει   εντός    τριάντα   (30)    ημερών έκτακτη Γενική Συνέλευση προς εκλογή νέας Διοίκησης.

Η παράγραφος (1) εδ. (α) τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

 1. α)Η Γενική Συνέλευση  είναι το ανώτατο  όργανο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και έχει το δικαίωμα να   αποφασίζει   για   θέματα   που   αφορούν   τον   Σ.Ε.Γ.Α.Σ.,  να    τροποποιεί το  Καταστατικό,   να    εκλέγει    τα    Όργανα   του    Σ.Ε.Γ.Α.Σ,   να  καταρτίζει   τους   προβλεπόμενους από τον Νόμο Κανονισμούς,   να  εγκρίνει   τον  Διοικητικό  και   Οικονομικό απολογισμό   της   Ομοσπονδίας    και   να   απαλλάσσει    την   διοίκηση    από κάθε     ευθύνη,   να   ελέγχει   το   Διοικητικό  Συμβούλιο.  Η  καταψήφιση του Διοικητικού   ή    Οικονομικού    απολογισμού    συνεπάγεται   υποχρέωση  του Δ.Σ.   να    συγκαλέσει   και      να   διεξαγάγει   εντός    τριάντα   (30)    ημερών έκτακτη Γενική Συνέλευση προς  παύση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέας Διοίκησης.

 

Επεξήγηση:

Με βάση σχετική Νομολογία, η καταψήφιση των Απολογισμών δημιουργεί Νομικό και Διοικητικό κενό, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παύση του Δ.Σ.  ή όχι και σε περίπτωση παύσης, διενέργεια αρχαιρεσιών στην ίδια Γενική Συνέλευση.

 

 

Β)  παράγραφος (4)  εδάφιο (β).

Είχε ως εξής:

β)       Από 1ης Δεκεμβρίου κάθε Ολυμπιακού έτους έως τέλος Ιανουαρίου του επομένου   των Ολυμπιακών Αγώνων έτους, η Γενική   Συνέλευση (Τακτική ή  Έκτακτη)  εκλέγει  με   μυστική   ψηφοφορία   έναν    αντιπρόσωπο  με    τον αναπληρωτή του που εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

 

 

Η παράγραφος (4) εδ. (β). τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

β)     Κατά την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού

Συμβουλίου,  εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία  ένας τακτικός  και  ένας

Αναπληρωματικός αντιπρόσωπος για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Επεξήγηση

Αφορά προσαρμογή της διάταξης με την ισχύουσα Νομοθεσία που θέλει οι αντιπρόσωποι στην Ε.Ο.Ε. να εκλέγονται μαζί με το Δ.Σ. και όχι σε ειδική Γενική Συνέλευση στο τέλος της θητείας.

 

Γ)  Παράγραφος (8) εδ. (β).

Είχε ως εξής:

β)       Δύο μέλη για την  Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις Εκλογές. Της Εφορευτικής Επιτροπής Προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Τα Μέλη   του   Προεδρείου και  της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Η παράγραφος (8) εδ. (β) τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

β)       Δύο μέλη για την  Εφορευτική Επιτροπή που διενεργεί τις Εκλογές. Της Εφορευτικής Επιτροπής Προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Τα Μέλη   του   Προεδρείου και  της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ούτε υποψήφιοι για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εφορευτική Επιτροπή.

 

Επεξήγηση:Αυτονόητο.!

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Γίνεται αναρίθμηση μετά την παράγραφο (2). Η δεύτερη (2) γίνεται τρία (3), η τρία (3)γίνεται τέσσερα (4) κ.ο.κ. 
 2.  Τροποποιούνται: Παράγραφος (5) εδ. (β) και παράγραφος (6) εδ. (β).

 

Α. Παράγραφος (4) που γίνεται (5):  εδ.(β)

 

Είχε ως εξής:

4. Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου:

β)       Τα Αθλητικά   Σωματεία, τα    οποία κατά    το προηγούμενο    ημερολογιακό έτος από την Γενική   Συνέλευση   δεν   είχαν    από  υπαιτιότητα   τους,    συμμετοχή   με     δέκα    (10) τουλάχιστον συνολικά Αθλητές, στους  Επίσημους Αγώνες,   που  διοργανώνονται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., τις   Ε.Α.Σ. ή τις   Τ.Ε. και   περιλαμβάνονται   στην   ετήσια   αξιολόγηση   του  Σ.Ε.Γ.Α.Σ., καθώς   επίσης  και στις πάσης   φύσεως Διεθνείς συναντήσεις που διεξάγονται   στην Ελλάδα  ή στο Εξωτερικό.

Ο κάθε Αθλητής  ή Αθλήτρια, από   τους   πιο   πάνω,   πρέπει   να   έχει συμμετοχή σε δύο   τουλάχιστον από τους παραπάνω Αγώνες, που να αποδεικνύονται από τα   επίσημα  φύλλα  Αγώνων ή τα πινάκια  συμμετοχής.  Ο / Η αθλητής-τρια  θεωρείται ότι συμμετείχε μόνο εφ΄ όσον τερμάτισε σε Αγώνα δρόμου ή σημείωσε έγκυρη επίδοση σε Αγώνα Άλματος ή ρίψεως.

Η παράγραφος (4) που γίνεται (5) εδ. (β) τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

5. Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου:

β)                 Τα αθλητικά Σωματεία, τα οποία κατά το προηγούμενο της Γενικής Συνέλευσης  ημερολογιακό έτος δεν είχαν συμμετοχή με δέκα (10) τουλάχιστον Αθλητές – Αθλήτριες  στα Διασυλλογικά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από τον ΣΕΓΑΣ και τις ΕΑΣ, στα οποία προβλέπονται όρια συμμετοχής και/ή βαθμολόγησης των Αθλητών – Αθλητριών και βαθμολογική κατάταξη ανά αγώνισμα και συνολικά για τα Σωματεία, καθώς και στις πάσης φύσεως Διεθνείς συναντήσεις  που διεξάγονται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στις οποίες οι Αθλητές – Αθλήτριες μετέχουν είτε με την Εθνική Ομάδα, είτε κατόπιν γραπτής έγκρισης του ΣΕΓΑΣ.

Ο κάθε Αθλητής  ή Αθλήτρια, από   τους   πιο   πάνω,   πρέπει   να   έχει συμμετοχή σε δύο   τουλάχιστον από τους παραπάνω Αγώνες, που να αποδεικνύονται από τα   επίσημα  φύλλα  Αγώνων ή τα πινάκια  συμμετοχής.  Ο / Η αθλητής-τρια  θεωρείται ότι συμμετείχε μόνο εφ΄ όσον τερμάτισε σε Αγώνα δρόμου ή σημείωσε έγκυρη επίδοση σε Αγώνα Άλματος ή Ρίψεως.

 

Επεξήγηση:

Εδώ η αλλαγή αφορά την ανάγκη τα Σωματεία και ιδιαίτερα τα νέα, να έχουν υποχρέωση να δημιουργούν στοιχειώδεις αγωνιστικές ομάδες, που να μετέχουν έστω στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα τουλάχιστον με δέκα (10) αθλητές.

Από Παμπαίδες Β΄ της μεγάλης ηλικίας (13 χρόνων) οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μετέχουν στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα ΠΠ/ΠΚ Α, έως και Α/Γ. (Κατηγορίες για τις οποίες διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήματα). Αυτή η αλλαγή έχει καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα αφού θα υποχρεώνει τα νέα Σωματεία να δημιουργούν αγωνιστικές ομάδες αλλά επίσης θα περιορίσει  περαιτέρω τα Σωματεία σφραγίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 49) προβλέπεται ότι αυτές οι αλλαγές στο δικαίωμα ψήφου δεν θα ισχύσουν για την δραστηριότητα του 2018, αλλά από αυτήν του 2019, από την οποία θα καθοριστεί το δικαίωμα ψήφου στις  Γενικές  Συνελεύσεις του 2020.

  

Β. Παράγραφος (5) που γίνεται (6):  εδ.(β)

Αντικαθίσταται η λέξη «επίσημο» με την λέξη «πρωτότυπο» στην παράγραφο (5) εδ. (β). Στο τέλος προστίθεται και «email».

Είχε ως εξής:

β. Η εκπροσώπηση και η αλλαγή Αντιπροσώπων, αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, φέροντας υποχρεωτικά υπογραφή Προέδρου και Γενικού Γραμματέως και τη σφραγίδα του Σωματείου αποκλειομένου του FAXή TELEXή ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ.

Η παράγραφος (5)  που γίνεται (6) εδ. (β) τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

β. Η εκπροσώπηση και η αλλαγή Αντιπροσώπων, αποδεικνύεται με πρωτότυπο έγγραφο του Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου, φέροντας υποχρεωτικά υπογραφή Προέδρου και Γενικού Γραμματέως και τη σφραγίδα του Σωματείου αποκλειομένου του FAXή TELEXή ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ και email.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Γίνεται αναρίθμηση μετά την παράγραφο (2).

Η παράγραφος (4) γίνεται (3), κ.ο.κ.

Επεξήγηση:

Από αβλεψία δεν υπήρχε παράγραφος (3).

 

ΑΡΘΡΟ 10

Τροποποιείται η παράγραφος (5).

 

Είχε ως εξής:

 1. α)       Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει  αποκλειστικό  δικαίωμα να έρχεται σε   

           επαφή  με  ξένες Ομοσπονδίες.

β)       Καμία Αθλητική συνάντηση των Σωματείων, των Ε.Α.Σ. και των Τ.Ε. με ξένα Σωματεία ή Ομοσπονδίες δεν επιτρέπεται, χωρίς την γραπτή άδεια του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Η παράγραφος (5) τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

 1. α)       Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έχει  αποκλειστικό  δικαίωμα να έρχεται σε   

επαφή  με  ξένες Ομοσπονδίες, ή Σωματεία, ή διοργανωτές Αγώνων εν γένει.

β)       Καμία Αθλητική συνάντηση των Σωματείων και των Ε.Α.Σ. με ξένα Σωματεία ή Ομοσπονδίες δεν επιτρέπεται, χωρίς την γραπτή άδεια του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μετά από σχετικό αίτημα.

γ)       Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών – αθλητριών που ανήκουν σε Σωματείο της δύναμης του ΣΕΓΑΣ σε αγώνες αθλημάτων ή αγωνισμάτων της παραγράφου ένα (1) του άρθρου ένα (1) του παρόντος και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων που διεξάγονται υπό την εποπτεία της I.A.A.F., χωρίς την έγκριση του ΣΕΓΑΣ, εάν πρόκειται για αγώνες που διεξάγονται στο εξωτερικό. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από το Σωματείο του Αθλητή ή από τον ίδιο.

δ)       Επίσης απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών – αθλητριών που ανήκουν σε Σωματεία Μέλη του ΣΕΓΑΣ, σε αγώνες του εσωτερικού στα αγωνίσματα ή αθλήματα της παραγράφου ένα (1) του άρθρου ένα(1) του παρόντος, εάν ΔΕΝ διοργανώνονται από τον ΣΕΓΑΣ ή τις ΕΑΣ ή τα Σωματεία με την έγκριση του ΣΕΓΑΣ και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αγώνων του ΣΕΓΑΣ.

Τέλος απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών – αθλητριών της δύναμης του ΣΕΓΑΣ, σε αγώνες  αθλημάτων  ή αγωνισμάτων της παραγράφου δύο (2) του άρθρου (2) του παρόντος εάν δεν έχουν εγκριθεί από τον ΣΕΓΑΣ και περιληφθεί στο ειδικό Καλενδράρι για αγώνες σε Δημόσιο Δρόμο  και Βουνό του ΣΕΓΑΣ.

Στις  περιπτώσεις  που παραβιάζονται οι διατάξεις των παραγράφων (α), (β),(γ) και (δ), οι υπάιτιοι παραπέμπονται  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ στη Δικαστική Επιτροπή και επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 38, κατά περίπτωση.

 

Επεξήγηση:

Οι τροποποιήσεις στην παράγραφο πέντε (5) του άρθρου δέκα (10) έχουν σαν στόχο να αντιμετωπίσουν τρία βασικά προβλήματα, που τα τελευταία χρόνια παίρνουν διαστάσεις:

 1. Παρατηρείται το φαινόμενο πληθώρας συμμετοχών αθλητών – αθλητριών σε αγώνες του εξωτερικού, που πολλές φορές δεν έχουν τα εχέγγυα της εγκυρότητας των επιδόσεων, δεν προβλέπουν έλεγχο dopingκ.λπ. εν αγνοία της Ομοσπονδίας ή των Σωματείων που ανήκουν, ενώ μάλιστα αυτή η συμμετοχή είναι αναντίστοιχη με τις προτεραιότητες ή ακόμη και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας ή του Σωματείου.
 2. Κάποιες ΕΑΣ ή και Σωματεία παίρνουν πρωτοβουλίες για διοργάνωση αγώνων με ξένους Φορείς ή αθλητές, ερήμην της Ομοσπονδίας, πράγμα που αντίκειται στην Ελληνική Νομοθεσία, αλλά και στους Διεθνείς Κανονισμούς.
 3. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των δρομικών διοργανώσεων στην Χώρας μας, ακόμη και κυρίως σε επίσημα αγωνίσματα του Ολυμπιακού προγράμματος και των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων, επιβάλλει να θεσπιστούν περιορισμοί και κανόνες στη συμμετοχή αθλητών – αθλητριών της δύναμης των Σωματείων του ΣΕΓΑΣ σε διοργανώσεις τρίτων Φορέων, που δεν τηρούν τους Κανονισμούς και τις προϋποθέσεις που ο ΣΕΓΑΣ έχει θεσπίσει για τέτοιους αγώνες.(πρωτόκολλα- ένταξη στο Ειδικό Καλεντάρι κ.λπ.).

 

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Τροποποιείται το άρθρο 25

Είχε ως εξής:

 1. Στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. λειτουργεί Επιτροπή Μετεγγραφών και αποτελείται από πέντε (5) Μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τα της συγκροτήσεως και λειτουργίας της διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Υπουργικής απόφασης περί Εγγραφών – Μετεγγραφών και του ειδικού κανονισμού Εγγραφών – Μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ( άρθρο 27 και 23 παρ. 3 του Ν. 2725/1999).
 2. Η Επιτροπή Μετεγγραφών συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον  παρίστανται  τουλάχιστον τρία (3)  Μέλη της. Οι  αποφάσεις  της  λαμβάνονται  με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, πρέπει να επικυρωθούν από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμφωνα με τον Νόμο και προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το άρθρο 25 τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

 1. Στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. λειτουργεί Επιτροπή Μετεγγραφών και αποτελείται από πέντε (5) Μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Τα της συγκροτήσεως και λειτουργίας της διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Υπουργικής απόφασης περί Εγγραφών – Μετεγγραφών και του ειδικού κανονισμού Εγγραφών – Μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ( άρθρο 27 και 23 παρ. 3 του Ν. 2725/1999).
 2. Η Επιτροπή Μετεγγραφών συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον  παρίστανται  τουλάχιστον τρία (3)  Μέλη της. Οι  αποφάσεις  της  λαμβάνονται  με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, πρέπει να επικυρωθούν από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμφωνα με τον Νόμο και προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Η μετεγγραφή αθλητού – τριας ηλικίας άνω των 35 ετών εγκρίνεται από την Επιτροπή Μεταγραφών μόνον εφ’ όσον αποδεικνύεται ότι ο αιτούμενος –νη αυτήν είχε ενεργή συμμετοχή (τερματισμός- έγκυρη επίδοση) σε πανελλήνιο πρωτάθλημα της προηγούμενης της μεταγραφής αγωνιστικής περιόδου.
 5. Επίσης επιτρέπεται η μεταγραφή Αθλητή – Αθλήτριας άνω των τριάντα πέντε (35) ετών σε περίπτωση διαγραφής ή διάλυσης του Σωματείου που ανήκε με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και με την προϋπόθεση που προβλέπεται στην παράγραφο τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου.

Επεξήγηση:

Τον τελευταίο καιρό παρατηρήθηκε υπερβολικά μεγάλος αριθμός αιτήσεων μεταγραφών  από αθλητές άνω των 35 ετών.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι αθλητές άνω των 35 ετών μπορούν να συνεχίζουν της δραστηριότητα τους στους αγώνες του ΣΕΓΑΣ όσο θέλουν. Είναι όμως διαφορετικό αυτό και διαφορετικό να αρχίσουν τέτοιοι αθλητές να μετακινούνται από Σωματείο σε Σωματείο εφ’ όσον δεν έχουν πραγματική ή ουσιαστική αγωνιστική επίδοση και στοχεύουν σε άλλες επιδιώξεις. (π.χ. συμμετοχή στον ΑΜΑ χωρίς συνδρομή κ.λπ.).

 

ΑΡΘΡΟ 28

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διόρθωση στην παράγραφο (2) της λέξης το ανωτέρω σε: «το ανώτερο».

Η παράγραφος (2) του άρθρου 28 τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

 1. Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται να θέτει το ανώτερομέχρι δεκατρείς (13) σταυρούς για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή .

 

Επεξήγηση:Διορθώνεται η λάθος διατύπωση.

 

ΑΡΘΡΟ 32

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΑΣ

…………………………………………………………………………………………………

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΑΣ

Προστίθεται παράγραφος τέσσερα(4):

Είχε ως εξής:

Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ Ε.Α.Σ.

 1. Οι  Ε.Α.Σ. επιχορηγούνται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ για την κάλυψη των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών τους, καθώς και του ετήσιου Αγωνιστικού προγράμματος τους, που θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ..
 2. Παράλληλα, οι Ε.Α.Σ. προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που είναι δυνατόν να τους εξασφαλίσουν Οικονομικούς πόρους από την Πολιτεία ή τρίτους (Τοπικούς Φορείς, Εταιρείες, Χορηγούς) να προβάλλουν το έργο τους και γενικά να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.
 3. Οικονομικοί πόροι των Ε.Α.Σ. είναι και οι διαλαμβανόμενοι στο άρθρο 26 του παρόντος.

 

Το άρθρο 32 τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ Ε.Α.Σ.

 1. Οι  Ε.Α.Σ. επιχορηγούνται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ για την κάλυψη των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών τους, καθώς και του ετήσιου Αγωνιστικού προγράμματος τους, που θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ..
 2. Παράλληλα, οι Ε.Α.Σ. προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που είναι δυνατόν να τους εξασφαλίσουν Οικονομικούς πόρους από την Πολιτεία ή τρίτους (Τοπικούς Φορείς, Εταιρείες, Χορηγούς) να προβάλλουν το έργο τους και γενικά να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.
 3. Οικονομικοί πόροι των Ε.Α.Σ. είναι και οι διαλαμβανόμενοι στο άρθρο 26 του παρόντος.
 4. Με απόφαση του Δ.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ είναι δυνατόν να θεσμοθετηθούν ειδικά παράβολα, εισφορές κ.λπ. για την έκδοση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, τις αιτήσεις μεταγραφών, τη συμμετοχή σε Διασυλλογικά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα κ.λπ. Το σύνολο των χρηματικών ποσών που συγκεντρώνονται από αυτούς τους πόρους, κατανέμεται αναλογικά στις ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ, για την κάλυψη Αθλητικών αναγκών με ειδική απόφαση του Δ.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

 

 

Επεξήγηση:

Οι οικονομικοί πόροι των ΕΑΣ περιορίζονται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση που προέρχεται από την Ομοσπονδία. Παρά του ότι  υπάρχουν ορισμένες ΕΑΣ που έχουν δημιουργήσει ίδια έσοδα υπάρχει η ανάγκη αναζήτησης και θεσμοθέτησης πόρων που θα ενισχύσουν αποκλειστικά τους προϋπολογισμούς των ΕΑΣ. Με την προσθήκη αυτή κατοχυρώνεται καταστατικά η δυνατότητα θεσμοθέτησης παραβόλων και εισφορών από  συγκεκριμένες  διοικητικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, προκειμένου οι αντίστοιχοι πόροι να κατανέμονται εξ’ ολοκλήρου στις ΕΑΣ του ΣΕΓΑΣ ώστε να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες κάλυψης μιας σειράς αθλητικών αναγκών (π.χ. ενίσχυση Αθλητών, αντιμετώπιση προβλημάτων Σωματείων, διοργάνωση αγώνων, κ.λπ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 39

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τροποποίηση της παραγράφου (4). εδ. (α)

Συμπληρώνεται στο τέλος του εδαφίου (α) πρόταση: «Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων ντόπινγκ εφ’ όσον δεν έχει επιληφθεί το ΕΣΚΑΝ, σύμφωνα με το νόμο».

 

Είχε ως εξής:

α)       Όλες  οι  διαφορές  μεταξύ  αθλητών, βοηθητικού  προσωπικού  αθλητών 

ή  άλλων προσώπων που υπόκεινται στην δικαιοδοσία του ΣΕΓΑΣ, με όποιοντρόπο και αν προκύπτουν οι διαφορές αυτές, είτε αφορούν είτε όχι θέματα ντόπινγκ, θα υποβάλλονται σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής του ΣΕΓΑΣ.

Μια τέτοια ακρόαση θα διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

Μια έγκαιρη ακρόαση ενώπιον ενός δικαίου και αμερόληπτου ακροαματικού οργάνου, το δικαίωμα ενός ατόμου να ενημερωθεί για την κατηγορία που του προσάπτεται, το δικαίωμα να παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να καλεί και να ανακρίνει μάρτυρες, το δικαίωμα να εκπροσωπείται από Νομικό Σύμβουλο και έναν μεταφραστή (το κόστος θα επιβαρύνει το πρόσωπο αυτό) και μία έγκαιρη και με επιχειρήματα γραπτή απόφαση. Όπου τέτοιες διαφορές προκύπτουν σε μη πειθαρχικό πλαίσιο, το σχετικό ακροαματικό όργανο θα λειτουργεί ως διαιτητικό όργανο.

 

 

Η παράγραφος (4) εδ. (α) τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

α)       Όλες  οι  διαφορές  μεταξύ  αθλητών, βοηθητικού  προσωπικού  αθλητών 

ή  άλλων προσώπων που υπόκεινται στην δικαιοδοσία του ΣΕΓΑΣ, με όποιοντρόπο και αν προκύπτουν οι διαφορές αυτές, είτε αφορούν είτε όχι θέματα ντόπινγκ, θα υποβάλλονται σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής του ΣΕΓΑΣ.

Μια τέτοια ακρόαση θα διέπεται από τις παρακάτω αρχές:

Μια έγκαιρη ακρόαση ενώπιον ενός δικαίου και αμερόληπτου ακροαματικού οργάνου, το δικαίωμα ενός ατόμου να ενημερωθεί για την κατηγορία που του προσάπτεται, το δικαίωμα να παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να καλεί και να ανακρίνει μάρτυρες, το δικαίωμα να εκπροσωπείται από Νομικό Σύμβουλο και έναν μεταφραστή (το κόστος θα επιβαρύνει το πρόσωπο αυτό) και μία έγκαιρη και με επιχειρήματα γραπτή απόφαση. Όπου τέτοιες διαφορές προκύπτουν σε μη πειθαρχικό πλαίσιο, το σχετικό ακροαματικό όργανο θα λειτουργεί ως διαιτητικό όργανο.

Η Δικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων ντόπινγκ εφ’ όσον δεν έχει επιληφθεί το ΕΣΚΑΝ, σύμφωνα με το νόμο.

 

Επεξήγηση:Πρόβλεψη για πολύ ειδικές περιπτώσεις, δεδομένου ότι πλέον όλα τα θέματα dopingέχουν περάσει στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ.

 

ΑΡΘΡΟ 49

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τροποποίηση άρθρου 49

Είχε ως εξής:

Οι Ενώσεις Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) του ΣΕΓΑΣ οφείλουν να συγκροτηθούν όπως ορίζουν τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος Καταστατικού μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ μπορεί να ανακαλέσει την αναγνώριση που έχει, τυχόν, δοθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του παρόντος Καταστατικού.

Το άρθρο (49)  τροποποιείται πλέον ως ακολούθως:

Οι διατάξεις  της παρ. 5 εδ. (β) του άρθρου 8 του παρόντος θα ισχύουν για τις Γενικές Συνελεύσεις που θα διεξαχθούν μετά την 1 Ιανουαρίου του 2020.

 

Επεξήγηση:

Δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στα Σωματεία (ουσιαστικά δύο αγωνιστικές περίοδοι 2017-2018 και 2018-2019), να προσαρμόσουν τα αγωνιστικά τμήματα στις νέες προϋποθέσεις απόκτησης  του δικαιώματος ψήφου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΓΑΣ.

Όπου υπογράμμιση εντός κειμένου εννοείται τροποποίηση διάταξης. 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή