Διαγωνισμός προμήθειας μελανιών εκτυπωτών-φωτοτυπικών

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύμφωνα με την από 15/1/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια

μελανιών εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του ΣΕΓΑΣ και των αγώνων το έτος 2018, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) €

πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00’ π.μ στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα 10.30’ π.μ.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 

 

Κατεβάστε την εφαρμογή