Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) προκηρύσσει σύμφωνα με την από 3/5/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την διεξαγωγή Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής χρονομέτρησης κατασκευής Timetronics για τις ανάγκες διεξαγωγής Πανελληνίων και Διεθνών Αγώνων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσερρις χιλιάδες (24.000) € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Μαίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Λ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός κλειστού φακέλου στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα.
 
OSense O-Sense