Η μη κερδοσκοπική εταιρία «Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά» επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε ¨Ερευνητικό Πρόγραμμα¨ το οποίο χρηματοδοτείται από τη WADA και θα υλοποιηθεί σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες, Αγγλία, Δανία, και Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση των Πανεπιστημίων 

του Μπέρμινχαμ, της Κοπεγχάγης, και της Θεσσαλίας αντίστοιχα. 

 

Η επιλογή αυτή της εταιρίας «Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά» έχει ξεχωριστή αξία διότι είναι η μόνη Οργάνωση που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο παραπάνω ¨Ερευνητικό Πρόγραμμα¨ μαζί με τα Πανεπιστήμια του Μπέρμινχαμ, της Κοπεγχάγης, και της Θεσσαλίας.  

 

Σκοπός αυτού του έργου είναι να σχεδιάσει, να εφαρμόσει, και να αξιολογήσει ένα Πρόγραμμα που έχει ως στόχο να μειώσει τις προθέσεις για χρήση ντόπινγκ σε νεαρούς αθλητές.  Η παρέμβαση θα επικεντρωθεί στην διαχείριση ηθικών παραγόντων, οι οποίοι  σε προηγούμενη έρευνα, η οποία επίσης, χρηματοδοτήθηκε από τη WADA, βρέθηκαν να επηρεάζουν τις προθέσεις για χρήση ντόπινγκ. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες αυτοί είναι   η ηθική ταυτότητα, η οποία είναι η σημασία που δίνει το άτομο στο να είναι ηθικό, η ηθική απεμπλοκή, η οποία αναφέρεται στους γνωστικούς μηχανισμούς που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν ανήθικη συμπεριφορά, και η ηθική ατμόσφαιρα, που αντικατοπτρίζει τις στάσεις και τις αντιλήψεις της ομάδας  για τη χρήση ντόπινγκ. 

 

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει 3 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο θα γίνει ο σχεδιασμός της παρέμβασης. Συγκεκριμένα, θα αναζητηθούν οι μέθοδοι για την αποτελεσματική διαχείριση και αλλαγή των υπό εξέταση μεταβλητών, με βάση υποθετικά σενάρια και παιχνίδια, που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής υπευθυνότητας, στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στην αυτονομία και αυτο-διαχείριση. Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μικρό αριθμό αθλητών σε κάθε χώρα, για να αναγνωριστούν και να διευθετηθούν πιθανά προβλήματα.   

 

Το δεύτερο χρόνο θα γίνει η εφαρμογή και αξιολόγηση του Προγράμματος στο οποίο θα συμμετέχουν συνολικά 120 αθλητές (40 αθλητές σε κάθε χώρα). Η παρέμβαση θα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και θα εφαρμοστεί σε μικρά γκρουπ των 8-10 αθλητών. Πριν και μετά την εφαρμογή του Προγράμματος οι αθλητές θα απαντήσουν σε υποθετικά σενάρια σχετικά με τη χρήση ντόπινγκ σε διαφορετικές καταστάσεις. Επιπλέον θα αξιολογηθούν οι παράγοντες ηθική ταυτότητα, ηθική απεμπλοκή, και ηθική ατμόσφαιρα, για να διαπιστωθεί αν αλλαγές σε αυτούς τους παράγοντες θα σχετιστούν με αλλαγές στις προθέσεις για χρήση ντόπινγκ. 

 

Τέλος, τον τρίτο χρόνο, θα γίνει επαναξιολόγηση των μεταβλητών της έρευνας για να διαπιστωθεί αν διατηρήθηκε η πιθανή επίδραση της παρέμβασης.  Θα ακολουθήσει δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και ημερίδες που θα διεξαχθούν στις τρεις χώρες. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία ¨Αθλητισμός Χωρίς Αναβολικά¨, έτυχε της παραπάνω τιμής, να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο προαναφερόμενο εξαιρετικής σπουδαιότητας Πρόγραμμα, διότι εκτιμήθηκε ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δραστήριο Οργανισμό που αγωνίζεται ασταμάτητα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

 

OSense O-Sense